Privaatsuspoliitika

Antud veebilehte opereerib ja haldab Nevene OÜ. E-poe aadress on www.nevene.ee.

Üldreeglid

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Nevene OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;
3.1.6. Arvelduskonto number;
3.1.7. Maksekaardi detailid.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.nevene.ee kaudu.

Kommentaarid

Kui veebilehe külastajad jätavad lehele kommentaare, siis salvestatakse kogu kommentaarilahtritesse jäetud info, kasutaja IP-aadress ja veebibrauseri kasutajaagendi andmed, mis aitavad rämpsposti avastada. Anonüümsed kasutaja-andmed võidakse edastada Gravatari teenusepakkujale, et kontrollida, kas seda teenust kasutatakse. Gravatari privaatsuspoliitika on näha siin: https://automattic.com/privacy/. Kommentaari heakskiitmisel on kasutaja profiilipilt avalikkusele nähtav.

Meedia

Veebilehele avalikult pilte üles laadides tuleb arvestada, et veebilehe külastajad saavad pilte alla laadida ja eraldada sealt meta-andmed sh asukohainfot.

Küpsised

Veebilehele kommentaari jättes saab salvestada oma nime, e-posti aadressi ja veebilehe küpsistesse. See on kasutaja huvides, et järgmist kommentaari jättes ei peaks antud infot uuesti sisestama. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Sisselogimise lehe külastamisel tekitatakse ajutine küpsis, et selgitada välja, kas kasutaja veebibrauser küpsiseid aktsepteerib. Küpsis ei sisalda isiklikke andmeid ja see kustutatakse brauseri sulgemisel.

Sisselogimisel tekitatakse mitu küpsist, et salvestada sisselogimisinfot ja ekraanivalikuid. Logimisküpsiseid hoitakse kaks päeva, ekraanivalikute omi üks aasta. Kui valida “pea mind meeles”, siis hoitakse logimisinfot kaks nädalat. Oma kontolt välja logides küpsised eemaldatakse.

Eraldi küpsis salvestatakse artikli toimetamisel või avaldamisel. See küpsis ei sisalda isiklikku infot, vaid tuvastab postitust. Küpsis eemaldatakse ühe päeva pärast.

Teistelt veebisaitidelt lingitud info

Sellel veebilehel olevad artiklid võivad sisaldada teistelt veebilehtedelt lingitud või manustatud sisu (nt videod, pildid, artiklid, maakaardid jne). Manustatud sisu toimib samamoodi, nagu oleks seda külastatud algsel veebilehel. Need veebilehed võivad koguda kasutaja kohta andmeid, kasutada küpsiseid ja jälgida sisu kasutamist.

Andmete jagamine

Kui kasutaja avaldab soovi parooli taastamiseks, siis lisatakse taastamise e-kirja tema IP-aadress.

Kui kaua andmeid hoitakse

Jäetud kommentaare ja sellega kaasnevaid meta-andmeid hoitakse tähtajatult. See on vajalik järgnevate ja seostatud kommentaaride automaatseks haldamiseks.

Veebilehe kaudu registreerinud kasutajate isiklikke andmeid hoitakse tähtajatult. Iga kasutaja saab enda poolt sisestatud andmeid igal ajal vaadata, muuta või kustutada. Kasutajakontoga seotud kasutajanime muuta ei saa. Kasutajate andmeid saavad näha ja muuta ka veebilehe administraatorid.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus nõuda veebilehele sisestatud isiklike andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mis on vajalikud administratiivsetel, juriidilistel või turvalisust puudutavatel eesmärkidel.

Andmete edastamine

Kasutajate andmeid võidakse kontrollida automaatse rämpsposti filtri kaudu.